Privacyverklaring Stichting Groene Ster Nederland en alle aangesloten communities

Door middel van deze privacyverklaring geven de Stichting Groene Ster Nederland en de bij haar aangesloten communities duidelijkheid over hoe zij persoonsgegevens verzamelen en beheren (“verwerken”).

Wie ‘vrienden van’ wil worden van de stichting zal door het bestuur van de Stichting Groene Ster Nederland (hierna te noemen ‘de stichting) gevraagd worden om een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het contact van leden met de stichting. Persoonlijke gegevens van de leden van de stichting worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

De stichting respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die haar is toevertrouwd vertrouwelijk wordt behandeld. De stichting houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De stichting kent een privacyreglement ten aanzien van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
De stichting heeft een coördinator voor het beheer van persoonsgegevens aangewezen. Dit is de secretaris van het bestuur. U kunt zich met vragen tot hem/haar wenden via info@groenesternederland.nl. Van de ‘vrienden van’ de stichting worden bij aangaan van het lidmaatschap/samenwerking de volgende gegevens gevraagd (niet alle gegevens zijn verplicht):

– voornaam, voorletters, achternaam en voorvoegsel(s);
– naam organisatie en bedrijfsvoering
– straatnaam, huisnummer, postcode en plaats;
– telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
– functie of contactpersoon
– aanspreekvorm;
– Iban-nummers ingeval van automatische incasso of versturen van acceptgiro’s;
– lidmaatschapsvorm;
– de community waar het desbetreffende lid wil worden ingeschreven;

U kunt de website van de stichting bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt de stichting uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die de stichting op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van de stichting.

Correctheid
Door het meedelen van uw persoonsgegevens geeft u aan dat deze juist en volledig zijn. De stichting past uw gegevens aan op uw verzoek bij wijziging van uw persoonsgegevens of als u vaststelt, dat gegevens die berusten bij de stichting onverhoopt niet blijken te kloppen.

Beveiliging
De stichting heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uitwisseling
De stichting kan uw (persoons-)gegevens verstrekken aan leden van besturen en commissies die binnen de stichting actief zijn. De stichting draagt er zorg voor, dat zij diegenen die gegevens krijgen ervan op de hoogte zijn dat deze gegevens alleen in het kader van hun stichtingsactiviteit mogen worden gebruikt.

De stichting zal uw gegevens niet verstrekken aan derden zonder uw toestemming, tenzij derden op grond van een afgesloten verwerkersovereenkomst verwerking van persoonsgegevens is toegestaan (bv een drukker) of op grond van een wettelijke daartoe strekkende verplichting. Ook kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt indien dat nodig is om door u gevraagde informatie te leveren.

De rechten die u hebt ter zake van uw bij ons berustende persoonsgegevens.
U heeft de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens van u, die wij verwerken:

– Het recht om die persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen als u geen lid meer bent;
– Het recht om ons te vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere, door u aangewezen organisatie;
– Het recht om een klacht in te dienen over een bepaalde vorm van gebruik (verwerking) van die persoonsgegevens bij de secretaris van het bestuur. Deze zal contact met u opnemen en in overleg met u proberen de reden voor de klacht weg te nemen. Mocht u geen oplossing kunnen bereiken, dan kunt u ter zake een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid foto’s
Beelden geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker. Door gebruik van foto’s wil de stichting toegevoegde informatie meegeven. De foto’s worden enkel gebruikt op de website, in de Way Guide, social media en in de organen van de stichting. Ze zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

Bezwaren tegen een foto op de website van de stichting
In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (AVG) zullen foto’s waarop iemand goed herkenbaar is op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Zo’n verzoek dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan per e-mail: info@groenesternederland.nl  Belangrijk is wel dat u daarin uw contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met de activiteit de datum en omschrijving van de desbetreffende foto. De coördinator persoonsgegevens van de stichting zal deze verzoeken doorgeven aan de redactie. De redactie zal zo nodig met U in overleg treden. Levert dat geen overeenstemming op, dan wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U krijgt van de stichting een schriftelijk reactie naar aanleiding van uw bezwaar.

Gegevens bezoekers website
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de stichting haar website.